Commit 2f0f46c7 authored by Dewi's avatar Dewi
Browse files

ffieliau newydd a mwy ar gyfer fersiwn 5

parent 0414045b
......@@ -13,17 +13,17 @@ Corpws lleferydd Cymraeg a gasglwyd trwy ddulliau torfoli yr ap Paldaruo
## Fersiwn 4 | Version 4
## Fersiwn 4 | Version 5
Cyhoeddwyd | *Published* : 06/11/2017
Cyhoeddwyd | *Published* : 19/12/2017
Ffurf Sain | *Audio Format* : audio/wav, 48kHz
Amser Sain | *Audio Duration* : 38 awr/hours
Amser Sain | *Audio Duration* : 40 awr/hours
Nifer o ffeil | *Number of Files* : 12,682
Nifer o ffeil | *Number of Files* : 14,215
Cyfranwyr | *Number of Contributors* : 536
Cyfranwyr | *Number of Contributors* : 564
......@@ -44,5 +44,5 @@ Defnydiwch y gorchymyn canlynol :
*Use the following command :*
`git lfs clone --branch v4.0 --depth 1 https://git.techiaith.bangor.ac.uk/Data-Porth-Technolegau-Iaith/Corpws-Paldaruo.git`
`git lfs clone --branch v5.0 --depth 1 https://git.techiaith.bangor.ac.uk/Data-Porth-Technolegau-Iaith/Corpws-Paldaruo.git`
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment