Commit d769f788 authored by Uned Technolegau Iaith's avatar Uned Technolegau Iaith
Browse files

Merge branch 'Fersiwn4' into 'master'

Cyhoeddi Fersiwn4 / Publish Version 4

See merge request !1
parents bff3f892 e1eccecf
This diff is collapsed.
......@@ -41,3 +41,45 @@
*/sample41 O_GWMPAS HON WEITHIAU ERBYN_HYN STORI I_FOD GANDDO YN_CAEL
*/sample42 SIR_BENFRO GWELD GILYDD OND_DOEDD OES UN_O'CH_FFRINDIAU YSTOD
*/sample43 DDIM OND_PAN EDRYCH WRTH_GWRS A_PHAN YSTYRIED WEDI_BOD
*/sample44 RHAWN UNGELLOG CHWITFFORDD DEHEUBARTH ROBERTS THAW HAWYS DDUW
*/sample45 TWYMYN DEIO STEPDIR EINGION DUC GOETS ABERDAUGLEDDAU LLETCHWITH
*/sample46 PAILL GAWSAI GYW ACHUB PAWB COIL MAENGWYN FRIWYDD
*/sample47 HEI OSGOI BLAENHONDDAN GAEAFGWSG DOE DREIER LLANGURIG PITSA
*/sample48 UWCHBEN IACHAWDWRIAETH LLUWCHWYNT NGHYN JOBS CLYWCH ARFBAIS TEWDWR
*/sample49 WYAU LLANDDOWROR DULL BOEN LLWYNHENDY MHOWYS TREFDRAETH CADMIWM
*/sample50 BEUNO TROTSCÏAETH PEIPEN CERRIG_LLWYDION FFAWT TANGNEFEDD FWYELL HOE
*/sample51 BWYTÄWR GWEU NGHAWL RHOSHIRWAUN HYWYN ANHUNEDD PWLLHELI ANGHOFUS
*/sample52 CWMLLAN UTHR RHYWBETH PAENT GULDDAIL MEWN ANGHEUOL RHAI
*/sample53 BWFFE IDDEW DAUFINIOG GORUWCHNATURIOL DYWYLL ENGHREIFFTIOL CHOED HOPCYN
*/sample54 GWIBDAITH PIBGOD UWD GAREJ LLYWYDD HOYW TROWSUS HYLL
*/sample55 TWNGSTEN AIFFT ATHLETAU FFOWC DDWYIEITHOG CARNHEDRYN LLOI BAWB
*/sample56 NANTCLWYD ACHAU CULHWCH EWTHANASIA MAIP WDDF CIWB GWAYWFFON
*/sample57 WYCH JAMAICA CAU PUPUR CROESHOELIO MENYW GWRYWDOD BUWCH
*/sample58 FRITHGRAIG CERNYWIAID GEUFFORDD PONTSENNI CASTELLNEWYDD LOWRI MYW FROWNGOCH
*/sample59 PROSSER LLAETH LLAW CEGDDU STOW TROELL TEITL MOI
*/sample60 WTHIO BEIAU WRTHBLAID HOW NOETHNI DEWCH PROJECT AUR
*/sample61 BLODEUYN MHARIS BOWNSIO DDAETH CNICHT ALPAU THYWYN CHYFF
*/sample62 HUFEN CELLBILEN ŴYDD FOWLER PHWYSAU NANTPERIS BODFFORDD CYWYDD
*/sample63 LECWYDD RWSIAIDD UCHAFSWM FFIWSIA MHEN MÊTS LLEILL LLEOEDD
*/sample64 LLEUCU FELINHELI GWRHYD LLYWN NAWDDSANT RHEIBIWR PWLLMEURIG HEWL
*/sample65 DAUWYNEBOG CELLRANIAD RUFFYDD LLANUWCHLLYN DWYFFURF CEFNGRWM RHOI EFENGYL
*/sample66 DDEUFAEN NHW FFOTOGRAFFAU MHORTIWGAL RHITHDYB ACSIWN IAWN LLOER
*/sample67 PORTHCAWL TWPSYN NANTLLE TABLOID NHYWYN AMHLEIDIOL DDOI DDREWLLYD
*/sample68 JYNGL TÖWR COEDPOETH PENRHIWLLAN BRIWFWYD DOI IEUAF BANJO
*/sample69 FODCA TREFHEDYN BYWGRAFFIAD COFIWCH BAEDD BENTHYG ATSAIN GRIFFITHS
*/sample70 MHIC LLONGAU CHWARAEWR FUWCH THAI PONTSTICILL FEURIG DREWGI
*/sample71 TEITHIWR BAICH FEWN HUWS PNAWN RHYTHM FAWR GRONGAER
*/sample72 ALLGO CLAWDDNEWYDD CYW CHAEAU SUO SAETS COWBOIS GOCHDDU
*/sample73 CANHWYLLAU BOLSIEFIC NGHLWYD LLWYNGWAIR TEIM TAEOG ALLDAFLIAD MUHAMMAD
*/sample74 ATALNWYD EFFAITH EICH GLYWSOCH HWYRHAU CALSIWM DEUGAIN SIOEFERCH
*/sample75 CAERDROEA FYW NGHWM CWMCERWYN RHWNG CAWG GWAWR PWYTH
*/sample76 DUWYNT MOREAU RHYWFAINT DDWFN RHYW POWDWR SIOEAU LOEGR
*/sample77 THEULUOEDD TOES PORTHAETHWY CIBWTS RHAEADR LLIW MINOAIDD NYMFF
*/sample78 MAGDALEN CEWRI FFEUEN CLWYFAU PUW SIPSIWN LLAI FRONHAUL
*/sample79 SOIA DEUAWD PRAWF ROIS TEULU BYW DDAW AMHEUS
*/sample80 BWDHAETH BOTSWANA GEWYN HEDDIW EBBW STORÏWR LLANGEITHO LLEISIAU
*/sample81 CAERHUN LLEW ARLLWYSIAD IEITHOEDD EHANGDIR CEULAN BONTDDU NHRWYN
*/sample82 DDOE SECCO HIRHOEDLOG TYWYLL FYWYD CARNGUWCH BARHAUS HAUL
*/sample83 CAIO PIWS CORHELGI MAESLLYN FOICOTIO GIW JIN DAWCH
*/sample84 PWLLCROCHAN CAMFA RHEW CROESRYW CAIB FFACBYS CLUSTDLWS HIWMOR
*/sample85 GOWT JIWDO NIWCLEWS CORSIOG MEUDWYOL EINIOES BWÂU
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment